: در شهر وينسبرگ آلمان

قلعه اي وجود داردبنام زنان وفادار

که داستان جالبي داردو مردم آنجا با افتخار آنرا تعريف ميکنند:

در سال 1140 ميلادي

شاه کنراد سوم شهر را تسخير ميکند و

مردم به اين قلعه پناه مي برند

وفرمانده دشمن پيام ميدهد

که حاضر است اجازه بدهد

فقط زنان وبچه ها ازقلعه خارج شوند

و به رسم جوانمردي با ارزش ترين دارايي خودشان را هم بردارند و بروند

به شرطي که به تنهايي قادر به حمل آن باشند

قيافه فرمانده ديدني بود

وقتي ديد

هر زني شوهرخودش را کول کرده

ودارد ازقلعه خارج ميشود ...!

زنان مجردهم پدر يا برادرشان را حمل ميکردند

شاه خنده اش ميگيرد

اما خلف وعده نمي کند و اجازه ميدهد بروند

و اين قلعه از آنزمان تا به امروز به نام " قلعه زنان وفادار" شناخته ميشود

اينکه با ارزش ترين چيز زندگي مردم آنجا پول و چيزهاي مادي نبود

و اينکه اينقدر باهوش بودند

که زندگي عزيزان خود را نجات دادند تحسين برانگيز است

دعاکنيم دراين روزگار نيز باارزشترين داراييهاي دنیوی ما

خانواده وعزيزانمان باشند

نه پول،ثروت،ماشین،خانه ،پست ومقام ...

چرا که ارزش اینها به انسانهای دور و برمان است،

به«انسانیت همه مان»

منبع : باباجـــون شیـــرازی |قلعه زنان وفادار
برچسب ها : قلعه ,زنان ,ارزش ,وفادار ,مردم ,زنان وفادار ,قلعه زنان ,ارزش ترين ,ازقلعه خارج ,مردم آنجا